-Det er stor frustrasjon i næringslivet over at regjeringa trenerer avgjerda, seier Maråk.
-Både næringslivet og miljøorganisasjonane meiner at ein avtale må på plass raskt for å kome i gang med utsleppsreduksjonen, til beste for miljøet og arbeidsplassane. I dag har det vore møte i arbeidsgruppa for næringslivets NOx-fond.