Dette Innebærer en videreføring av andeler på 81% til Island, 11% til Grønland og 8% til Norge. Endelig kvote blir fastsatt etter forskningstokt i oktober og januar.
Fiskeperioden blir som i forrige periode utvidet med 1 uke.