Borghild Tendens spørsmål med begrunnelse lød slik:
"Ser fiskeriministeren ingen betenkeligheter med at Kystverket leder det nye utredningsarbeidet i forbindelse med en eventuell heving av det tyske ubåtvraket U-864?

Under høring i transport- og kommunikasjonskomiteen den 16. april kom det klart frem fra Kystverkets side at heving av ubåtvraket er en svært dårlig løsning. Det var tydelig at Kystverket hadde bestemt seg, og etaten virket svært lite interessert i andre innspill og løsninger. De sa rett ut at i ettertid hadde det dukket opp flere kreative innspill. Dette var en uttalelse som flere tilstedeværende på høringen reagerte svært negativt på.

Det er lite tillitsvekkende at denne etaten skal foreta den nye utredningen så lite lydhøre som vi oppfattet de i komiteen. Nå Kystverket allerede har gått så høyt på banen i dette spørsmålet om at de ønsker tildekking, er det fare for at det har gått prestisje i saken. En uavhengig instans bør helt klart ha fått dette oppdraget for å få troverdighet og ro i denne viktige saken".

Og her er svaret fra fiskeri- og kysministeren:
"Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementets fagetat innen akutt forurensning. Det er derfor naturlig at Kystverket skal lede det videre arbeidet med å utrede hevingsalternativet bedre.
Kystverket har gjort et grundig arbeid som grunnlag for sin første anbefaling, basert på de fakta og den kunnskap som forelå da rapporten ble skrevet. Kystverket har samarbeidet med en rekke fagmiljøer i vurderingen av tiltak for å hindre forurensning av det marine miljø fra vraket av U-864. I denne prosessen har Kystverket bl.a. invitert flere aktører på bergingsmarkedet til å vurdere mulige hevingsalternativer, men det var kun ett bergingsselskap som valgte å delta med en mulighetsstudie i 2006.

I etterkant og i forbindelse med høringene i Stortinget har det kommet fram nye forslag til hvordan en heving kan foretas, og påstander om at dette kan gjøres med en lavere risiko. Vi ønsker derfor å gi disse aktørenes forslag den samme grundige vurdering som forslaget som ble levert i 2006 har vært underlagt.
I denne saken må vi være trygge på at vi ikke iverksetter tiltak som forverrer forurensningen. En heving er forbundet med operasjonell risiko og kan medføre stor miljøskade dersom den mislykkes. Det har derfor vært lagt stor vekt på risikoanalyser i denne saken. Kystverket ga en anbefaling basert på uavhengige faginstansers innspill. Det ble lagt vekt på å vurdere miljørisikoen både under gjennomføringen av tiltak og på lang sikt etter at tiltak er gjennomført.
Når nye forslag til metoder for heving nå skal utredes nærmere, vil hensynet til miljørisiko fortsatt være avgjørende for endelig valg av tiltak. Kystverket vil fortsatt benytte uavhengig ekspertise på risikovurderinger - slik det har vært gjort hittil i arbeidet med U-864. Jeg mener at Kystverket har høy faglig kompetanse og integritet og har derfor ikke betenkeligheter med at Kystverket fortsetter å lede utredningsarbeidet".