Fiskebåt mener at Havforskningsinstituttet i dag mangler mulighetene til å utføre oppgavene de er pålagt på en tilfredsstillende måte, og dette får også konsekvenser for kvotefastsettelsen.

Fiskebåt er opptatt av å bevare det gode og unike samarbeidet mellom norske fiskerimyndigheter, havforskning og fiskerinæringen om ressursforvaltningen. Det er samtidig uholdbart at en rik fiskerinasjon som Norge mangler ressurser til å gjennomføre viktige forskningstokt på våre mest sentrale fiskebestander. Fiskebåt mener at dette er en situasjon som hverken fiskerinasjonen Norge eller næringen kan leve med. Dersom Norge skal opprettholde og styrke posisjonen som en ansvarlig ressursforvalter, er det nødvendig å satse sterkere på ressursforskning enn i dag.

Fiskebåt viser til at også Sjømatindustriutvalget understreker betydningen av kunnskap om fiskebestander for den villfiskbaserte verdikjeden. Utvalget anbefaler en styrking av kunnskapsgrunnlaget gjennom tilstrekkelig finansiering og effektiv bruk av ressurser i datainnsamling og bestandsestimering. Utvalget har ikke et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag om avveiningen mellom ressursinnsats i bestandsestimering og økt utbytte fra bestandene, men peker på at stor usikkerhet i mange bestandsanslag sannsynligvis gjør marginalverdien av mer forskning på disse områdene positiv.

Fiskebåt er positiv til at fiskeriminister Elisabeth Aspaker har satt i gang et arbeid med å lage en masterplan for marin forskning. Masterplanen skal danne grunnlaget for prioriteringer innen havbruksforskningen, ressurs- og økosystemforskningen og forskning som kan skape grunnlag for nye marine næringer. Fiskebåt viser til at Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond i fjor etter initiativ fra Fiskebåt satte i gang et forprosjekt for å synliggjøre næringens prioriteringer innen forsking knyttet til forvaltning av viltlevende marine ressurser. Næringen både på sjø og land har deltatt i utarbeidingen av rapporten, som er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskebåt mener forprosjektet gir en god beskrivelse av villfisknæringens prioriteringer når det gjelder ressursforskning. Fiskebåt vil spesielt peke på forslaget om å utarbeide en overordnet plan for å sikre nøkkeltokt for bestandsberegning og overvåkning, og en overordnet plan for organisering og prøvetakning fra fisket. Andre forslag er utviding av merkeprogrammet for enkelte fiskearter, og satsning mot å utvikle bedre rekrutteringsmål for viktige bestander. Fiskebåt vil anmode Nærings- og fiskeridepartementet om å følge opp disse forslagene i arbeidet med en masterplan for marin forskning.»