Uttalelsen er gitt i forbindelse med en rapport fra Grønn skattekommisjon.

Kommisjonen anbefaler at alle utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor ilegges lik CO2- avgift pr tonn CO2-ekvivalent, og at det nye generelle avgiftsnivået for klimagassutslipp settes lik gjeldende CO2-avgift på bensin og diesel på 420 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Forslaget innebærer at reduserte satser og fritak fra eksisterende avgifter oppheves, herunder for mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann. Dette vil innebære ca en firedobling av det fiskeflåten betaler i CO2-avgift i dag.

Har bidratt mye
Fiskebåt påpeker i uttalelsen at fiskeflåten er positiv til å bidra til å redusere klimagassutslippene i Norge. Fiskebåt understreker samtidig at fiskeflåten allerede har bidratt sterkt til utslippsreduksjoner de siste årene, i første rekke gjennom strukturering og effektivisering av fisket. I tillegg har fornyingen av fiskeflåten gjort det mulig å ta i bruk mer miljøvennlige løsninger. Ikke minst utfasingen av skadelige kjølemedier har gitt betydelige reduksjoner i utslippene av klimagasser fra fiskeflåten de siste årene. Fiskebåt har nylig tatt initiativ til et forskningsprosjekt som skal dokumentere reduksjonene av klimagassutslipp fra fiskeflåten de siste 20 årene.

Avgift gir svekket konkurranseevne
Fiskeflåten har per dato ingen alternativer til mineralolje som energikilde, og økte avgifter vil innebære svekket konkurranseevne, bortfall av marginale fiskerier med redusert matproduksjon og fangstverdi som resultat, flere landinger i utlandet og redusert evne til fornying i mer miljøvennlige fartøyer og teknologi.

Avgift har begrenset effekt
Fiskebåt viser også til at Nofima Marked på oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet utredet konsekvensene av bortfall av CO2- og grunnavgiftsrefusjon i fiskeflåten i 2009 (Rapport nr 9/2009), og i konklusjonen heter det blant annet:

”Et hovedfunn er at flåten i liten men varierende grad har anledning til å substituere seg bort fra en avgiftsøkning. Mens enkeltfiskerier og sesonger kan bli skadelidende for kystflåtens del, har havfiskeflåten større anledning til å fiske i fjerne farvann eller bunkre utenlands og dermed unngå avgift. En konsekvens vil være at mindre råstoff blir tilgjengelig for fiskeindustrien