Det er Havsul I-planane som no får politisk klarsignal, etter at konsesjonen frå Norges Vassdrags-og energiverk blei anka.
Havsul II-planane får førebels ikkje godkjenning.

I rapporten "Marinøkokologiske ringvirkninger av vindmølleparker til havs" skirver Havforskningsinstituttet blant anna:

"De planlagte vindturbinparkene i kystområdene utenfor Møre og Romsdal …… vil legge beslag på betydelige gruntvannsareal i denne regionen”.
”Vindturbinenes utstrekning vil medføre at eventuelle marinøkologiske effekter av anleggene vil ha stor rekkevidde og kunne påvirke marint liv og ressursutnyttelse i store deler av regionen”.

”Etableringen av vindturbinanlegg med slike dimensjoner vil derfor kreve grundige utredninger og kartlegging av anleggenes ringvirkninger på miljøet, samt erverve ny kunnskap”.

”Vi regner med at lyd i størst grad vil påvirke fisken. Utredninger gjort i forbindelse med marine vindturbinprosjekter sier imidlertid lite om lyd og betydningen den kan ha for viktige prosesser i fiskens livssyklus. Enhver økning i bakgrunnsstøyen vil kunne påvirke evnen tilkommunikasjon. Slik kommunikasjon er ikke minst viktig i forbindelse med individ
interaksjoner under gyting”.

”Vi mener at lydpåvirkning kan ha tre mulige effekter på fiskens velferd:
1. Støyen utløser fluktreaksjon og fisken forlater området.
2. Bakgrunnsstøyen øker å gjør det umulig for fisken å overdøve støyen og nå igjennom til sine artsfrender.
3. Vi mener at lavfrekvent lyd kan ha betydning for fiskens navigasjon og
orienteringsevne. Med et endret lydbilde i bakgrunn kan slik orientering bli
vanskeliggjort”.

”Slike effekter kan spesielt ha negativ betydning for vandrende fiskearter til og
igjennom de omsøkte områder. Her må spesielt nevnes sild, hyse, sei og torsk på vandring mot de kjente gytefelt på Møre. Disse artene er ikke bare viktige for
kystøkosystemet, men er også nøkkel-arter i de store oceaniske økosystemer.
Konsekvensen av å påvirke deres gytesuksess kan derfor bli formidable".


Styret i Fiskebåtredernes Forbund uttalte seg tidlegare i år svært skeptisk til vindmølle-utbygging til havs, i samband med utkastet til ny Havenergilov.