Regjeringen foreslår å oppheve reduserte satser og fritak for ikke-kvotepliktige utslipp når det gjelder CO2-avgiften, men holder fortsatt utslipp i landbruket og fiskerinæringen utenfor.

Utvalg
Det vises til at det skal settes ned partssammensatte utvalg som skal utrede tiltak overfor blant annet fiskeflåten, herunder økte avgifter. Regjeringen vil vente på disse vurderingene, og det vises til at utvalgene er under etablering. Det betyr at regjeringen foreslår å holde CO2-avgiften for fiskeflåten uendret fra 2017 til 2018, på 29 øre.

Produktavgift
Produktavgiften foreslås økt fra 2,2 prosent til 2,3 prosent. Økningen skyldes i første rekke en forventet nedgang i førstehåndsverdien fra 21,177 milliarder kroner i 2017, til 18,277 milliarder kroner i 2018.

Forskningsavgift
Inntektene fra forskningsavgiften skal økes med 11 millioner kroner i 2018. Med redusert forventet førstehåndsverdi kan det indikere at forskningsavgiften blir økt litt. Regjeringen foreslår ikke en egen eksportavgift på ubearbeidet oppdrettsfisk. Dette er en sak som kunne hatt smitteeffekt til villfisknæringen.

- Vi er positive til hovedlinjene i budsjettforslaget, og at det er lagt opp til å stimulere til viktige rammevilkår. Faktorer som kronkurs og rente ser ut til å bli uendret for fiskerinæringen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.