-For 2017 er det ventet en kvoteøkning på makrell. Kvoterådet kommer 30. september. En eventuell kvoteøkning i 2017 vil bli maksimalt 20 % på grunn av bestemmelsene i forvaltningsplanen. Reelt blir den trolig mindre, fordi enkeltfartøy forskutterer og fisker litt av neste års kvote i 2016, sier Maråk.

Bakgrunnen
Det internasjonale havforskningsrådet ICES presenterte tidligere denne uken et nytt revidert råd for makrell for 2016. Rådet ble økt med 16% fra 667 385 tonn til 773 842 tonn. Bakgrunnen er at forskerne har oppdaget en feil i beregningene som førte til at rekrutteringen til makrellbestanden ble satt lavere enn den skulle være.

Under kyststatforhandlingene høsten 2015 ble kvoten satt til 895 900 tonn.

Avtalt totalkvote (TAC) ble fastsatt høyere enn ICES-anbefalingen, men følger forvaltningsplanen som sier at maksimal endring av TAC fra et kvoteår til annet kan være +/- 15%. Fra 2017 er denne justeringen fra et kvoteår til et annet økt til +/- 20%. Til tross for noe høyere beskatning de siste årene enn det ICES har anbefalt vurderer ICES likevel biologien til å være god der gytebestanden har full reproduksjonsevne.

I treparts-avtalen ble detfor 2016 satt av 15,6% av TAC til andre kyststater (Island, Grønland og Russland). Norge sin andel etter at dette kvantum er satt av er 26,67%, mens Færøyene har 14,93% og EU har 58,40%.