Nærings- og fiskeridepartementet grunngir dette med at de ikke ønsker å bruke reguleringene i fiskeriet for å påvirke prisene i markedet.

Det har vært reist spørsmål med om adgangen til overføring av rest-kvote til 2018 burde økes ut over dagens 10 prosent, på grunn av pris- og markedssituasjonen for norsk vårgytende sild. Dette for å utjevne tilførselen av sild til markedet mellom 2017 og 2018.

I et brev til næringsaktørene skriver departementet at det er behov for forutsigbarhet og stabilitet, slik at både fisker- og kjøpersiden kan bruke reguleringene som grunnlag for sin planlegging gjennom året. Departementet viser videre til at det er usikkert om et slikt tiltak vil ha noen faktisk effekt nå mot slutten av året, og at det dermed blir stående uendret på dagens 10 prosent.