Styret i Fiskebåtredernes Forbund viser i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet til høringen, samt debatten som har vært i næringen i forhold til å styrke markedsarbeidet for hvitfisk. Styret er kjent med at det er et sterkt ønske fra enkelte hold om å styrke markedsarbeidet og at det er forventninger om at dette vil gi avkastning i form av høyere pris på fisken.

Krav
Styret uttalte i vedtak tidligere i år at Fiskebåt kan akseptere en økning i eksportavgiften på hvitfisk, hvis følgende punkter oppfylles:

1. Den økt inntekten må gå til markedsrettede aktiviteter nærmest mulig forbrukeren og ikke utelukkende til kostbar generisk markedsføring.
2. Ordninger hvor rederier/produsenter/eksportører kan søke medfinansiering for egne aktiviteter etableres/utvides betydelig.
3. Det må stilles til rådighet markedsmidler også for å fremme ombordprodusert fisk, på linje med det som tildeles produsenter på land.
4. Det må foreligge en realistisk plan for ekstra markedsaktiviteter basert på avgiftsøkningene.
5. Havfiskeflåten må få en representant i markedsgruppen for pelagisk og i markedsgruppen for hvitfisk. Havfiskeflåten bør også ha en representant i styret i Eksportutvalget for fisk (EFF).

Ingen plan for bruken av pengene
I høringsbrevet fra departementet er det ikke angitt retningslinjer angående bruken av midlene og styret antar derfor at dette innebærer at det ikke blir vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Det legges heller ikke opp til strukturelle endringer i Eksportutvalget for fisk, i styret eller markedsgruppene.

Særlig kritikkverdig
Styret i Fiskebåtredernes Forbund mener det er særlig kritikkverdig at departementet foreslår en økning i markedsavgiften på mellom 150 og 190 % for de produktgruppene som foreslås økt, uten at det foreligger planer for bruken av pengene. En økning i denne størrelsesorden kan lett medføre urasjonell bruk av midlene slik at en ikke får ønsket gevinst av markedsarbeidet.

Svak inntjening
Næringen er i en vanskelig økonomisk situasjon med svak inntjening både i hvitfisk og pelagisk. Prisnedgangen på torsk og hyse er på nesten 30 % i forhold til i fjor. I år ble dessuten adgangen til EU-sona stoppet midt i beste makrellsesong. Totalt sett innebærer dette at lønnsomheten både i flåte og industri er sterkt redusert i år og at evnen til å tåle økte avgifter er tilsvarende redusert.

Krav om representasjon
Fiskebåtredernes Forbund er usikker på om de ulike sektorene har like stor nytte av markedsføringsavgiften og en eventuell økning av denne. Før det kan bli aktuelt å øke eksportavgiften mener styret det må gjøres en grundig ekstern evaluering av Eksportutvalget for fisk, herunder i hvilken grad de respektive sektorer av norsk fiskerinæring har tilstrekkelig igjen for de relativt betydelige midler som betales inn til Eksportutvalget for fisk. Det er også en forutsetning for styret at havfiskeflåten gis representasjon på ulike nivå, det vil si både i styret og i markedsgruppene.

På bakgrunn av ovennevnte og før en ekstern evaluering tilsier at alle grupper kan få nytte av økt markedsavgift, kan styret i Fiskebåtredernes Forbund ikke støtte en økning i eksportavgiften, heter det i brevet til departementet.