Fiskebåtredernes Forbund mener det er nødvendig å analysere hva årsakene til det dårlige forholdet kan være. -En felles fiskeriforvaltning kan ikke fortsette å preges av frykt og tilfeldigheter, skriver Fiskebåt.

Russerne godtok ikke dokumentasjonen
Fiskebåtredernes Forbund tar i brevet utgangspunkt i at M/Tr ”Langøy” natt til lørdag ble brakt inn til Murmansk av russiske kontrollmyndigheter. Bakgrunnen for oppbringelsen ble fra russisk hold opplyst å være at fartøyet hadde fisket over sine tildelte fartøykvoter av hyse. Fra rederiets side ble både NRK melding og J-melding lagt fram som viste at fartøyet hadde fritt fiske innenfor totalkvoten, begge norskspråklig. Russiske myndigheter godtok imidlertid ikke denne dokumentasjonen, og viste til at de ikke hadde mottatt noe varsel fra norske myndigheter som tilsa at fartøyet kunne fiske ubegrenset innenfor totalkvoten. Lørdag ettermiddag fikk fartøyet forlate Murmansk havn, etter at Fiskeri- og kystdepartementet og norsk utenrikstjeneste hadde bidratt til å avklare situasjonen.

Fiskebåtredernes Forbund mener det er nødvendig å analysere hva årsakene til det dårlige forholdet kan være. En felles fiskeriforvaltning kan ikke fortsette å preges av frykt og tilfeldigheter.

Kommunikasjonssvikt
For få uker siden ”oppdaget” Fiskebåtredernes Forbund en uoffisiell oversettelse av en russisk forordning fra mars i år som ”ingen” kjente til, og som tilsynelatende ikke er sendt norske myndigheter og norsk fiskerinæring. Det er manglende informasjon om denne forordningen som har forvoldt de mange situasjonene ved sjekkpunkt i sommer.

Denne helgen opplevde vi at russiske myndigheter ikke var informert om norske reguleringsendringer, selv om det er avtalt felles forvaltning, kontroll og informasjonsrutiner. Det er tilsvarende kommunikasjonsmangler, dog fra russisk side, som har medført oppbringelser tidligere.

Dagens situasjon, der den norske flåten vegrer seg for å fiske i russisk sone, kan ikke fortsette. Det er åpenbart at norske og russiske myndigheter snarest må få på plass raske og operative prosedyrer for kommunikasjon ved reguleringsendringer som har betydning for fartøyene. Fiskebåtredernes Forbund ber om en orientering om hvilke varslingsrutiner som finnes mellom partene, og om rutinesvikt er årsaken til oppbringelsen av M/Tr ”Langøy”.