Hansen har i et skriftlig spørsmål bedt om svar fra fiskeri- og kystministeren
Spørsmålet lyder slik:

"Forutsetningen for etableringen av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) var at næringen skulle bestemme bruken av avgiftsinntektene til kommersiell forskning. Ved opprettelsen av NOFIMA i 2005 var det ikke Stortingets intensjon at FHF-midler skulle gå til basisbevilgninger i NOFIMA. Hva er årsaken til at Regjeringen, i strid med Stortingets vedtak, kjører over fiskeri- og havbruksnæringen og tar midler fra næringens egen forskningsordning?".

Torbjørn Hansen (H) har følgende begrunnelse for spørsmålet:
"Stortingets intensjoner ved opprettelsen av NOFIMA var ikke at Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skulle finansiere basisbevilgningene til NOFIMA.
Tidligere Fiskeriminister Svein Ludvigsen bekrefter til Intrafish 2. mai 2007 at næringen ikke skulle miste kontrollen med pengene som betales inn til FHF. FHF finansieres av en avgift som betales av næringen som selv har full kontroll med bruken av midlene.
Fiskeriminster Helga Pedersen uttalte ifølge Intrafish 26. april at hun ønsker å skjære gjennom i debatten om finansiering av NOFIMA gjennom at NOFIMA skal få en andel av de midler som i dag går til FHF. Dette bryter klart med forutsetningene for etableringen av FHF-fondet og avgiften som kreves inn fra næringen til dette fondet.
Pedersens utspill fremstår også som underlig sett i lys av brev fra Fiskeridepartementet til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond av 22. februar 2007 hvor det står følgende: "Departementet har ikke intensjoner om å påvirke næringens fou-behov eller prioriteringer, men legger til grunn at myndighetene og næringen har felles interesser i å utvikle sterke marine kunnskapsmiljøer i Norge".
Det er en rekke institutter i Norge som tar forskningoppdrag fra fiskeri- og havbruksnæringen. Det er grunn til å anta at disse instituttene vil komme dårlig ut når så mye midler tas ut fra FHF og inn til drift av NOFIMA. Prinsipielt er det betenkelig at departementet endrer forutsetningene for slike ordninger som FHF uten dialog med de som finansierer ordningen. Dette kan skade ordningen, og det kan ødelegge det politiske grunnlaget for etableringen av NOFIMA samt at konkurrerende institutter svekkes".