Nofima er eit selskap under stifting. Meininga er å samle forskingsinstitutt innan landbruk og sjømat under Nofima

Fiskarlaget og FHL meiner det bryt med alle føresetnader frå regjeringa si side, dersom fiskeri- og havbruksnæringa skulle bli fråtatt råderetten over svært avgrensa ressursar til forsking og utvikling.