-Etter min vurdering er ikke budsjettet så ekspansivt at det vil påvirke eksportnæringene negativt. For sjømatnæringen, som er ekstremt eksportavhengig, er gunstig kronekurs og lav rente viktig. Innretningen på budsjettet vil trolig ikke påvirke disse forholdene vesentlig, sier Maråk.

Han legger til at fiskerinæringen også har fordel av en forholdsvis lav bunkerspris i øyeblikket.

Maråk sier det også er positivt at produktavgiften settes ned med 0,4 prosentpoeng, fra 3,1% til 2,7%. Reduksjonen har sammenheng med en forventning om økt førstehåndsverdi og lavere sosiale utgifter på personalsiden.