Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Norskehavet er nå oppdatert. Rapporten er laget i samarbeid mellom de tre rådgivende gruppene Faglig forum, ledet av Miljødirektoratet, Overvåkingsgruppen, ledet av Havforskningsinstituttet og Risikogruppen, ledet av Kystverket (Risikogruppen inngår nå i Faglig forum). Miljødirektoratet har hatt den overordnede ledelsen og mer enn ti etater og institusjoner har deltatt i arbeidet, forteller imr.no.

Havforskningsinstituttet skriver videre på sin nettside:


Bærekraftig høsting av de store fiskebestandene
De store fiskebestandene i Norskehavet, makrell, sild og kolmule, høstes bærekraftig og er i god forfatning. Makrellbestanden har ekspandert betydelig de siste årene, og er nå å finne i store deler av Norskehavet. Mengden dyreplankton, som er en sentral matkilde for disse store fiskebestandene, har avtatt i mange år men er nå vekst i igjen. For mindre fiskebestander som tidligere har vært overbeskattet er bildet blandet.

Varmere og surere hav
Temperaturen i Norskehavet har økt betydelig de siste tiårene og særlig det siste tiåret har vært bemerkelsesverdig varmt. Dette vil påvirke både utbredelsen og sammensetningen av artene, noen arter har trukket lengre nord og nye arter har trukket inn fra sør. Siden 2008 er det også påvist at økt CO2-innhold i atmosfæren er målbart som forsuring i Norskehavet. Det er stor usikkerhet om hvordan og hvor raskt klimaendringer og havforsuring vil påvirke havmiljøet i Norskehavet.

Koraller og sjøfugl
Gjennom kartleggingsprogrammet Mareano er det de siste årene funnet en rekke nye korallrev, korallskoger, sjøfjær og svamp i Norskehavet. Forekomstene er større enn vi antok i 2008. Sjøfuglbestandene har i store trekk fulgt samme utvikling som fram til 2008 med fortsatt nedgang for arter som krykkje og lomvi. Svært få sjøfuglbestander har hatt en positiv utvikling i perioden.

Lave nivåer av forurensing
Overvåkingen viser at Norskehavet fortsatt er lite forurenset. Langtransportert forurensning via luft- og havstrømmer er likevel en utfordring som det er viktig å følge med på. Nivåene av fremmede stoffer i sjømat er generelt under grenseverdiene for menneskelig konsum, og det viser at sjømat fra norske farvann er trygg for forbrukerne. Et unntak er blåkveite, hvor noen fiskefelt er stengt på grunn av forhøyede nivåer av PCB og dioksinlignende PCB.

Nivåer av menneskelig aktivitet
Færre fiskefartøy enn tidligere opererer i Norskehavet, men den gjennomsnittlige størrelsen på fartøyene har økt. Den største fiskeriaktiviteten foregår som tidligere utenfor Møre, ved Haltenbanken, på Sklinnabanken og Sklinnadjupet og langs Eggakanten. Antall oljefelt i produksjon har økt fra 10 i 2008 til 16 i dag. Volumet av skipstrafikk har endret seg lite i denne perioden, men innføring av et trafikkseparasjonssystem gjør at de største skipene og tankskipene nå går lenger fra kysten enn før.