På same tidspunkt i fjor var det fiska vel 50.000 tonn sei i Nordsjøen, medan totalfangsten for heile året var på vel 61.000 tonn.
Fiskebåt viser også til redusert interesse frå trålarflåten for å fiske sei i Nordsjøen på grunn av NOx-avgifta og reduserte seiprisar.