Fiskeridirektoratet foreslår at " hovedvekten bli lagt på bestandene av norsk vårgytende sild (NVG-sild), kolmule, makrell og sei i utredningsområdet. Også andre arter av fisk, utvalgte arter av sjøpattedyr, sjøfugl og bunnfauna vil være tema.
Hovedfokus for utredningen vil være en bærekraftig og arealbasert forvaltning av fiskeriene, dvs. forutsigbare og gode rammebetingelser for fiskeriene som næringsaktivitet samtidig som rimelig hensyn taes til næringene skipstrafikk og petroleum. All næringsvirksomhet må foregå innen de rammer som miljøets tåleevne setter.
Tidshorisonten for forvaltningsplan Norskehavet er relativt kort, altså 18 år fremover i tid til år 2025. Flere av scenariene for fiskeriene som ble utredet i forbindelse med forvaltningsplanen for Barentshavet hører naturlig til sektorforvaltningen for fiskeriene i Norskehavet. Dette, i lag med tidshorisonten og at hovedvekten er på den arealmessige tilnærmingen, gjør at bare ett scenario, variasjon i klimaet og innstrømming av Atlanterhavsvann, vil bli utredet i forbindelse med forvaltningsplan Norskehavet".