Fiskebåt konstaterer i brevet at Regjeringen i statsbudsjettet foreslår å prisjustere grensen for maksimal refusjonsutbetaling per sjømann i nettolønnsordningen fra 198 000 kroner til 202 000 kroner. Samtidig foreslår Regjeringen at fiskerfradraget videreføres uendret til 150 000 kroner i 2015.

Lovfestet nettolønnsordning?
Regjeringen varsler at den i løpet av 2015 vil vurdere justeringer i nettolønnsordningen, basert på innspill fra utvalget som har vurdert fartsområdebegrensingene. Det varsles samtidig at Nærings- og fiskeridepartementet vil arbeide videre med å følge opp regjeringsplattformens intensjon om lovfesting av nettolønnsordningen.

Stoltenberg hevet fiskerfradraget fra 80 000 til 150 000
Fiskebåt viser til at Regjeringen Stoltenberg til en viss grad var opptatt av å likestille fiskeri- og rederinæringen i konkurransen om arbeidskraften. Dette ble også understreket av Regjeringen ved innføringen av en maksimal refusjonsutbetaling i nettolønnsordningen på 198 000 kroner ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i 2008, samtidig som fiskerfradraget ble økt fra 80 000 kroner til 115 000 kroner med virkning for skatteåret 2008. Regjeringen gjentok ønsket om større likestilling i fremlegget for statsbudsjett for 2009, der fiskerfradraget ble foreslått ytterligere økt til 150 000 kroner med virkning for skatteåret 2009. Etter dette har både fiskerfradraget og maksimal refusjonsutbetaling i nettolønnsordningen stått uendret.

-Forlater målsetting
Fiskebåt konstaterer at Regjeringen forlater målsettingen om en større likestilling mellom fiskerfradraget og nettolønnsordningen gjennom forslaget til statsbudsjett for 2015. Fiskebåt vil vise til at provenyeffekten av et maksimalt nettolønnstilskudd er ca fem ganger så stor som provenyeffekten av et fullt fiskerfradrag. Fiskebåt hadde forventet at Regjeringen i det minste ville foreslå prisjustering av fiskerfradraget, i tilknytning til at det foreslås å prisjustere maksimal refusjonsutbetaling i nettolønnsordningen.

Forventning
Fiskebåt ber i brevet Regjeringen og Stortinget følge opp denne saken i behandlingen av statsbudsjettet for 2015.
Fiskebåt forventer samtidig at Regjeringen i arbeidet med å vurdere forbedringer i nettolønnsordningen i 2015, også vurderer en økning av fiskerfradraget. Fiskebåt håper at også Regjeringen Solberg ser behovet og argumentene om en større skattemessig likestilling mellom fiskeri- og rederinæringen.