Direktoratet meiner blant anna at for mange fiskefartøy manglar risikovurderingar for ulike operasjonar eller har mangelfulle vurderingar. Det er no etablert ein nettstad med hjelp til gode risikovurderingar (sjå link under).

Frå 1. januar 2016 skal fiskefartøy med bruttotonnasje over 500 tonn ha sikkerhetsstyringsstystem på linje med andre fartøy (ISM).

Sjøfartsdirektoratet vil også stille strengare krav til tryggleik i designet av nye fartøy.