Her er fiskeri- og kystministerens svar til Børge Brende:

"Regjeringen har to hovedmål når det gjelder den videre håndtering av ubåten utenfor Fedje med kvikksølv både om bord og i sedimentene rundt vraket. For det første ønsker vi å gjøre kvikksølvet utilgjengelig for marine organismer, med påfølgende opptak i næringskjeden. For det andre kan vi ikke gjennom valg av tiltak risikere å gjøre situasjonen verre enn den alt er, gjennom mulig forurensing av i dag rene områder.
Jeg er opptatt av at alle usikkerhetspunkter som er knyttet til håndteringen av vraket etter ubåten U-864 blir belyst så godt som mulig.
Beslutningen om tildekking av ubåt U-864 er basert på fysiske undersøkelser av vraket og området rundt, samt vurderinger fra norske og internasjonale fagmiljø. Norge besitter internasjonalt anerkjent ekspertise på undervannsundersøkelser. Det kan nevnes at Geokonsult har vært inne som Kystverkets operatør under forundersøkelsene av vraket og havbunnen rundt vraket.
Den ene rapporten som foreligger om hevingsalternativer er utarbeidet av det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage. Selskapet vurderte i sitt arbeid med U-864 flere forskjellige metoder for heving. Smit Salvage har over 50 pst. av verdensmarkedet for hevingsoperasjoner. Selskapet sto blant annet bak hevingen av den russiske atomubåten Kursk.
Det norske Veritas (DNV) er basert i Norge, men må kunne sies å være en internasjonal virksomhet. DNV påtar seg mange internasjonale oppdrag og nyter stor internasjonal anerkjennelse når det gjelder risikoanalyser. Selskapet har jobbet internasjonalt siden 1867 og har etablert rundt 300 kontorer i 100 land. DNV har utarbeidet en rapport som sammenlikner risikoen ved ulike alternativer for håndtering av ubåt U-864.
I tillegg stiller Det internasjonale Sedimentrådet seg bak Kystverkets rapport. En annen internasjonal aktør som ble invitert til å delta i prosessen var Switzer Weijsmüller. De hadde ikke kapasitet til å påta seg oppdraget på det tidspunktet.
To uavhengige internasjonale selskaper (Smit og DNV) har derfor hver for seg utarbeidet underlagsrapporter som grunnlag for Kystverkets rapport, i tillegg til at ytterligere et selskap ble invitert til dette. Jeg ser derfor ikke behov for å be om en ny gjennomgang av saken av internasjonale selskaper".

Brendes spørsmål var slik:
"Fiskeriministeren har avvist å arbeide videre med å tømme eller heve ubåten utenfor Fedje med 63 tonn kvikksølv om bord. Det har skapt meget sterke reaksjoner både lokalt og nasjonalt. En står overfor en tikkende miljøbombe midt i "matfattet" vårt. Det foreligger ikke tilstrekkelig med uavhengige internasjonale utredninger om mulige handlingsalternativer til tildekking. Vil statsråden sette prestisje til side og åpne for at tildekking utsettes og at en får to uavhengige internasjonale rapporter som går gjennom saken?".