Rapporten blir presentert på et seminar i Oslo i neste uke. Den er utarbeidet for Fiskeri-og havbruksnæringens landsforening, Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes Forbund og Norske Sjømatbedrifters landsforening.

NUPI skriver følgende om rapporten i en pressemelding:

NYE ANALYSER
Rapporten presenterer nye analyser av EUs tollregime for fisk, inkludert virkningen av tollkvoter, WTO-liberalisering og EU-medlemskap. I analysen tar vi nøye hensyn til at ikke bare Norge, men også en rekke andre land har tollpreferanser i EU.

TOLL
Uten tollpreferanser ville Norges fiskeeksport til EU møtt toll på 1.3 millarder NOK. Norges tollpreferanser mer enn halverer dette beløpet til 0.6 milliarder, og tollfrie kvoter betyr en ytterligere reduksjon til 0.4 milliarder NOK eller 1.84% av eksportverdien. Dette er et anslag for den tollbelastning Norge faktisk møter.
Virkningen av toll er større enn hva et slikt gjennomsnitt gir inntrykk av [SEMI] handelen vris mot varer med lav toll og dermed får disse større vekt i beregningen. Tollfrie kvoter er heller ikke det samme som frihandel, fordi de betyr transaksjonskostnader og usikkerhet.

KONKURRENTENE
De fleste av Norges hovedkonkurrenter i EU-markedet har minst like gode tollfordeler som Norge [SEMI] for de ti viktigste eksportvarene betaler bare få leverandører, tilsvarende 1.5 % av importen, ordinær toll. Det er derfor ikke et vesentlig problem at WTO-liberalisering ”undergraver” norske preferanser. En vellykket WTO-runde kan føre til en tollreduksjon på rundt 100 millioner NOK og en tilsvarende økning i etterspørselen etter norsk sjømat i EU.

EFFEKT av EU-MEDLEMSKAP
EU-medlemskap vil bety at hele tollen på 0.4 milliarder NOK forsvinner og at etterspørselen etter norsk fisk i EU øker med rundt 1.5 milliarder NOK. Ved EU-medlemskap kan Norge måtte betale rundt 80 millioner NOK i toll på import av sjømat fra tredjeland. Norge vil få bedre markedsadgang for eksport til EU og Middelhavsområdet, men kan miste fordelene knyttet til noen få av dagens frihandelsavtaler.

MEDLEMSKAP BEST FOR SJØMAT
For å oppnå økt adgang til EU-markedet er det dermed ingen tvil om at EU-medlemskap er langt mer effektivt enn WTO. På global basis er både WTO og andre frihandelsavtaler viktige.
Rapporten fokuserer på EUs tollregime og utelater dermed en del andre forhold som er viktige for vurderingen av WTO så vel som EU-medlemskap. For eksempel er anti-dumping av betydning i begge tilfeller, mens investeringer og ressursadgang er viktig i forhold til EU-medlemskap.