IUU_FISKE
Fiskebåtredernes Forbund deler ICES sin bekymring over det urapporterte fisket av nordøst-arktisk torsk i Barentshavet. Det er likevel gledelig at det er registrert en nedgang i overfisket fra 2005 til 2006, og foreløpige rapporter tyder på ytterligere en kraftig nedgang i overfisket i 2007. Forbundet vil gi ros til norske myndigheter for arbeidet mot overfisket de siste årene, men vil samtidig advare mot å redusere fokuset på dette problemet.

UNDRING
Fiskebåtredernes Forbund registrerer at erfarne fiskere stiller seg undrende til kvoteanbefalingen for nordøstarktisk torsk i 2008. Selv om ICES kun foreslår en mindre reduksjon i totalkvoten i forhold til årets kvote, stemmer denne utviklingen ikke med de observasjoner som fiskerne selv har gjort. Fiskerne mener at torsken er i god forfatning, at rekrutteringen er god, og at utbredelsen er større enn det som har vært normalt. Spesielt er det rapportert om gode observasjoner av torsk nord og øst i Barentshavet.

BEKYMRING
Fiskebåtredernes Forbund deler fiskernes bekymring over enda en nedgang i kvoten av nordøst-arktisk torsk. Det er foruroligende at det ikke er mulig å høste mer av bestanden i en situasjon der forholdene i Barentshavet er nær optimale for torskebestanden, både når det gjelder temperaturer og tilgangen på byttedyr.
USIKRE ANSLAG FOR OVERFISKE
Fiskebåtredernes Forbund mener dessuten at anslagene for overfisket av nordøst-arktisk torsk som ligger inne i bestandsvurderingene kan være for høye. ICES har gjennom sin bruk av F-status quo lagt til grunn en fangst på 530.000 tonn i 2007, mens totalkvoten er fastsatt til 424.000 tonn. Selv om et overfiske av torsk i den norske kystflåten trekker i motsatt retning, er det grunn til å håpe at reduksjonen i det russiske overfisket er så stor at det totale overfisket blir lavere enn de antatte 106.000 tonn i 2007. Fiskebåtredernes Forbund er klar over at Havforskningsinstituttet av og til argumenterer med at fangstanslaget knyttet til F-status quo ikke direkte kan relateres til overfisket, men konstaterer at dette også blir gjort i arbeidsgrupperapporten. Forbundet vil derfor la denne diskusjonen ligge i år.

VIL HA HØSTEVALUERING IGJEN
Fiskebåtredernes Forbund mener generelt at det er uheldig at bestandsevalueringen av nordøst-arktisk torsk skjer på aprilmøtet i den arktiske arbeidsgruppen i ICES. Dette er spesielt uheldig når det er knyttet betydelig usikkerhet til sentrale data som inngår i bestandsberegningene, slik som tilfellet er i år. Forbundet mener at det er sterke argumenter for at ICES bør flytte bestandsberegningen av nordøst-arktisk torsk til høsten, slik som var praksis tidligere. Dette vil gjøre det mulig å inkludere langt sikrere data i bestandsberegningene, og dermed redusere usikkerheten. Redusert usikkerhet vil over tid gi bedre og høyere kvoteråd.