TILFREDS
Fiskebåtredernes Forbund er tilfreds med at det ble gjennomført et nytt kartleggingstokt under loddeinnsiget I 2007. Forbundet håper at et slikt kartleggingstokt etter hvert kan benyttes til å redusere usikkerheten i bestandsestimatene for lodde, og dermed legge grunnlaget for en bedre forvaltning av loddebestanden.

ENDRINGER
Forbundet konstaterer samtidig at det må foretas en del endringer i opplegget for kartleggingstoktet dersom en slik islandsk modell skal kunne benyttes i praksis, heter det i brevet til Havforskningsinstituttet.

EVALUERING
Fiskebåtredernes Forbund mener samtidig at det er ønskelig å evaluere dagens forvaltningsstrategi for lodde, og vil anmode Havforskningsinstituttet om å ta initiativ til en slik evaluering. Aktuelle stikkord for en revisjon av forvaltningsregelen vil være:

-Vurdere kravet til sannsynlighet for at gytebestanden er over en viss størrelse, og vurdere kravet til gytebestand.
-Vurdere om dagens grense-referansepunkt skal suppleres med målreferansepunkt?
-Vurdere om det skal det tas andre hensyn enn i dag når det gjelder loddens betydning for norsk-arktisk torsk?
-Vurdere om forvaltningsstrategien for lodde skal ta hensyn til mengden av ungsild i Barentshavet.
-Vurdere om det likevel skal tillates et avgrenset konsumfiske etter lodde i situasjoner der forvaltningsregelen ikke åpner for et generelt fiske.

Fiskebåtredernes Forbund håper at næringen kan delta aktivt i en slik evaluering av forvaltningsstrategien for lodde.