POSITIVT
Fiskebåtredernes Forbund mener at det er positivt at det utarbeides lister over truede arter og arter som i nær framtid kan bli utryddet. Dette vil gjøre det lettere å vurdere nødvendige tiltak for å opprettholde det biologiske mangfoldet i Norge. Listen gir også klare signaler om hvilke arter som bør prioriteres når det gjelder vernetiltak. Det er samtidig grunn til å advare mot kvaliteten på listen når så mange som 18.500 arter skal vurderes, heter det i brevet.

UER UTRYDNINGSTRUET?
Fiskebåtredernes Forbund mener at det er vanskelig å tenke seg at marine arter som uer kan utryddes totalt. Forbundet tror heller ikke det er mulig å beregne sannsynligheten for at fiskearter blir utryddet i løpet av en tidsperiode, og frykter at kategoriseringen av fiskearter blir sterkt misvisende. Ressursforskningen på kommersielle marine arter dreier seg i første rekke om å avklare hvor sterkt bestandene kan beskattes, og i liten grad om bestandene er utryddingstruede.

BESTANDSVARIASJONER
Fiskebåtredernes Forbund frykter samtidig at det kan ta tid å fjerne arter som er havnet på rødlisten. Mange fiskebestander varierer sterkt fra år til år, og det vil kunne oppstå tilfeller der artene som det drives kommersielt fiske på står på Rødlisten. Dette kan skape problemer i forvaltningene av disse bestandene, og i markedene. Et eksempel på dette er havsil (tobis), som er plassert i kategorien sårbar, men der det i disse dager åpnes for et kommersielt fiske. I en situasjon med en positiv utvikling i fisket etter lange er det også uforståelig for aktørene at lange anses som ”nær truet”.

NY VURDERING
Fiskebåtredernes Forbund mener at Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet bør ta initiativ til en ny vurdering av om marine arter hører hjemme på Norsk Rødliste over truede arter. Dersom konklusjonen blir at marine arter fortsatt skal inkluderes på Rødlisten, mener forbundet at disse må kategoriseres på en annen måte enn for eksempel pattedyr på land. Samtidig må forskningen på i første rekke de kommersielle marine artene utvikles slik at også sannsynligheten for utrydding av bestandene konkret blir vurdert. Fiskebåtredernes Forbund tror ikke at forskerne vil konkludere med at noen av de kommersielt interessante fiskebestandene i Norge er utrydningstruet.