I sin orientering sa administrerende direktør Audun Maråk at fiskeflåten har bidratt til reduserte klimagassutslipp gjennom mer effektivt fiske, mer energieffektive fartøy og utfasing av skadelige kjølemedier. Han viste også til at miljøavtalen om NOx har vært en suksess og at NOx-utslippene totalt er redusert med 30 000 tonn siden 2008 med store bidrag fra fiskeflåten. -Rederiene er innstilt på å bidra videre, blant annet gjennom flåtefornying og utvikling av ny teknologi, sa Maråk blant annet.

Når det gjelder forslaget om innføring av full og økt CO2-avgift sa Maråk at fiskeflåten per i dag ikke har alternativ til mineralolje. Som en konkurranseutsatt eksportnæring, der 95% blir eksportert, kan næringen ikke kompensere økte utgifter ved å øke prisene. En avgiftsøkning vil derfor svekke konkurranseevnen, gi reduserte lønnsomhet og fornyingsevne.

En CO2-avgift på linje med det Grønn skattekommisjon foreslår vil kunne ha den motsatte effekten av det som er tiltenkt (reduserte utslipp): Fornyingsevnen blir redusert og flåten kan komme til å levere mer råstoff i utlandet og også bunkre mer utenlands, poengterte Maråk.

Fiskebåt var invitert til seminaret som eneste organisasjon fra sjømatnæringen. Fra politisk hold deltok representanter for ledelsen i Finansdepartementet, Stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene Høyre og FrP samt støttepartiene KrF og Venstre.