Sentrale saker blir NOx-avgifta og dei generelle rammevilkåra for fiskeflåten samanlikna med blant anna maritim verksemd elles. Her kjem mellom anna spørsmålet om auka fiskarfrådrag opp.