KAMP OM ARBEIDSKRAFT
Det er i dag en generell mangel på kvalifisert arbeidskraft i mange sektorer i norsk næringsliv, og spesielt har etterspørselen etter arbeidskraft vært økende i de maritime næringene. Det skyldes ikke minst den sterke ekspansjonen som skjer i offshoreflåten. Som en følge av dette sliter store deler av fiskeflåten med rekrutteringen, og de statlige støtteordningene overfor annen skipsfart har økt utfordringene for fiskeflåten dramatisk de siste årene, skriver Fiskebåt i brevet til de to departementene

NETTOLØNN
Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at Stortinget har valgt å opprettholde og forbedre tilskuddsordningene for sjøfolk, herunder nettolønnsordningen. I følge prognosene i revidert nasjonalbudsjett vil kostnaden for disse ordningene beløpe seg til rundt 1.500 mill. kroner i 2007. Tilskuddsordningene for sjøfolk bidrar direkte til en økning i inntjeningen i de rederiene som nyter godt av ordningene, og medvirker til at veksten i blant annet offshoreflåten blir enda sterkere enn det den ellers ville ha vært.

KRAV OM FÆRRE DRIFTSDØGN
Fiskebåtredernes Forbund mener at fiskerfradraget bør økes fra dagens nivå på kr. 80.000,- til minst kr. 150.000,- for å kompensere for litt av den urimeligheten fiskeflåten står overfor i forhold til sammenlignbare næringer. Fiskeflåten opererer i det samme arbeidsmarkedet som den subsidierte skipsfarten, og en økning av fiskerfradraget er et svært effektivt virkemiddel i rekrutteringssammenheng, fordi det direkte kommer den enkelte fisker til gode. Forbundet mener samtidig at kravet for å få rett til fiskerfradrag bør senkes til 100 dager.