Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at enkelte fylkesfiskarlag fortsatt lever i en annen virkelighetsoppfatning enn det som har vært grunnlaget for Norges Fiskarlags arbeid med rammebetingelser de siste årene. Forbundet vil også på det sterkeste ta avstand fra de mer eller mindre tendensiøse beskrivelsene som er presentert av utviklingen i kvotefordelinger mellom fartøygrupper og regioner den siste tiden.

Det finnes ikke saklig grunnlag for å hevde at havfiskeflåten er begunstiget i fordelingsvedtakene de siste 20 årene, og både Ressursfordelingsutvalgets og Regjeringens gjennomgang av kvotefordelingen mellom fartøygrupper bekrefter dette.
Det har heller ikke skjedd vesentlige forskyvninger regionalt når det gjelder kvotefordelingen av de aktuelle fiskebestandene, og Fiskebåtredernes Forbund vil avvise at varierende endringer i fangstverdi mellom fartøyer fra Sør-Norge og Nord-Norge skal trekkes inn som et argument når det gjelder kvotefordelingen mellom fartøygrupper.

Det er en historisk kjensgjerning at fartøyer hjemmehørende i Nord-Norge har en relativt sett større andel av rettighetene i torskesektoren enn i sildesektoren, mens det motsatte er tilfelle i Sør-Norge. Forskyvninger den ene eller andre veien i fangstverdiene mellom sildesektoren og torskesektoren kan imidlertid ikke trekkes inn som et argument i diskusjonen om kvotefordelingen mellom fartøygrupper.