Dersom Fiskeriforskning i tillegg hadde vært klar over at norske fiskere ikke fisket opp totalkvoten av norsk arktisk torsk i 2006, og at det stod igjen nesten like mye torsk som det som var avsatt til distriktskvoteordningen, ville konklusjonen, blitt enda mer negativ, skriver Fiskebåtrdernes Forbund i uttalelsen.

Administrasjon av distriktskvoteordningen

Fiskebåtredernes Forbund er generelt skeptisk til å involvere et nytt forvaltningsapparat i fiskeriforvaltningen, og kan ikke se at dette på noen måte vil løse de utfordringer som fiskerinæringen står overfor. Forbundet vil også peke på at Stortinget ved flere anledninger enstemmig har gitt uttrykk for at fiskeressursene må forvaltes av sentrale myndigheter.

Fiskebåtredernes Forbund mener at erfaringene med distriktskvoteordningen i 2006 ikke gjør det naturlig å videreføre fylkeskommunenes rolle i denne ordningen. Forbundet mener at det er sentrale fiskerimyndigheter som til slutt må bestemme hvilke områder som skal prioriteres ved leveranser under distriktskvoteordningen. Dette hindrer selvsagt ikke at fylkeskommunene kan gi innspill om hvilke regioner som bør prioriteres i de enkelte fylkene.

Levering av råstoffet
Fiskebåtredernes Forbund vil samtidig at prisbestemmelsen sørget for at det fryste råstoffet som ble levert under distriktskvoteordningen i hovedsak ble levert til priser godt under gjeldende markedspris for råstoffet. Dette sørget for at bedriftene som kjøpte distriktskvoter burde ha god lønnsomhet i produksjonen, delvis på bekostning av fiskerne og rederiene som deltok under ordningen.

Fiskebåtredernes Forbund legger til grunn at Fiskeri- og kystdepartementet ved en eventuell videreføring av distriktskvoteordningen vil åpne opp for at distriktskvoten kan leveres både fersk og frossen. Forbundet mener at departementet heller ikke har saklige grunner for å stille krav om at råstoffet under distriktskvoteordningen skal landes ferskt. Så lenge departementet har bestemt at distriktskvoten skal bearbeides der den leveres, vil sysselsettingseffekten ifølge Fiskeriforskning være større for frossen fisk enn fersk fisk.

Fiskebåtredernes Forbund vil også vise til at en adgang til å levere distriktskvoten som frossent råstoff vil øke mobiliteten til fiskefartøyene som deltar i ordningen. Dette vil kunne redusere uttaket av kysttorsk under ordningen.

Fiskebåtredernes Forbund vil bemerke at forbundet ikke har endret oppfatning med hensyn til hjemmelsgrunnlaget for å kreve at distriktskvoten skal leveres fersk.