En samlet komite ber også regjeringen nedsette en kommisjon som skal gjennom gå alle de tre pliktene i leveringsvilkårene, ut fra deres intensjon, og komme tilbake til Stortinget med en anbefaling basert på kommisjonens forslag høsten 2016. Medlemmene fra Høyre og FrP i komiteen støtter altså ikke regjeringens forslag om en regionalsiering av leveringsplikten, men ønsker at kommisjonen skal gå gjennom alle pliktene i leveringsvilkårene.

Dette går fram av komiteens innstilling om En konkurransekraftig sjømatindustri.

Det er enighet om mye i sjømatpolitikken og i innstillingen er det på flere punkt bare nyanser som skiller regjeringspartiene, støttepartiene og opposisjonen.

I noen saker bryter Venstre og KrF med regjeringspartiene og slutter seg til opposisjonen.

Flertallsforslag uten regjeringspartiene
Et flertall i Næringskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti ber regjeringen:

-komme med forslag i den kommende Svalbardmeldingen til hvordan økt fiskeri og annen høsting av marine ressurser kan gi positive ringvirkninger for Svalbard.

-utrede flytting av kvoteåret.

-fortsette prøveordningen med kvotefleks inntil videre og utvide denne til å gjelde på fartøynivå.

-utarbeide en strategi for helårs arbeidsplasser i industrien.

-opprette en ekspertgruppe for å se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen for fisk innenfor dagens fiskesalgslagslov, som skal gi råd og veiledning til partene.

-utarbeide en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen.

-utarbeide en strategi for bruk av alt restråstoff/biprodukt og incentivordning for ilandføring av hele fisken, herunder utrede og finne rimelig tidspunkt for når innføring av «hele fisken på land» kan skje i Norge.

Disse forslagene støttes altså ikke av regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

En samlet komite ber ellers regjeringen utrede muligheten for og konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter, eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene.

Kvotefordelingen ligger fast
Bare ett parti vil endre kvotefordelingen mellom kyst og hav. SV foreslår at regjeringen skal "... starte på en gradvis og langsiktig overføring av kvoter fra trål til kystflåten, slik at andelen av kvotene som går til trål reduseres sterkt."

Stortinget skal 5. april behandle innstillingen fra Næringskomiteen om En konkurransekraftig sjømatindustri.

Full støtte til fanesak for Fiskebåt
-Vi er glade for at en enstemmig komite påpeker behovet for å trappe opp ressursforskningen. Dette har vært en fanesak for Fiskebåt i mange år, sier administrerende direktør Audun Maråk i en kommentar til innstillingen.

-Det er dessuten viktig at komiteen vektlegger behovet for å sikre markedsadgangen for norsk sjømat, siden vi eksporterer 95%, sier Maråk.

Han sier at innstillingen i all hovedsak har forslag som er i tråd med anbefalingene fra næringen.

-Det er også gledelig at alle partiene unntatt SV står fjellstøtt på dagens ressursfordeling i fiskeriene. Dette er fundamentalt for en positiv utvikling, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.