Forutsetninger i vedtaket fra landsstyret er at havfiskeflåten blir enig om en fordeling mellom trål og konvensjonelle fartøy og at det innføres deltakerbegrensining i kystfisket etter blåkveite.

Fiskeri- og kystdepartementet kunngjorde i en pressemelding tidligere i høst at blåkveitekvoten i tre år framover skulle fordeles med 60% til kyst og 40% til hav.

Landsstyret sluttet seg til "Blåkveiteutvalget", som mener det strider mot etablert praksis at Fiskeri- og kystdepartementet fastsetter en kvotefordeling av blåkveite uten å konsultere næringen. Utvalget mener også at dette strider mot forvaltningslovens krav til høring av reguleringssaker.