Både i flåten og i forskningsmiljøet har det lenge vært kjent at en deler av det som i dag betegnes og forvaltes som norsk vårgytende sild, også består av en egen bestand med sommer/høstgytende sild. Denne bestanden forvaltes i dag både nasjonalt og internasjonalt som en del av stammen av norsk vårgytende sild.
Det pågående sildetoktet gir imidlertid indikasjoner på at denne bestanden er større enn antatt. Foreløpige opplysninger tyder i tillegg på at bestanden har forskjeller i årgangsstyrken i forhold til vårgyterne. Bestanden av sommer/høstgytere har et annet vandringsgrunnlag og oppholder seg i norsk sone.

Fiskebåt ønsker å avklare om denne bestanden bør reguleres som en egen norsk bestand, og om den i deler av året lar seg fiske på tilstrekkelig selektivt i forhold til fisket på vårgytende sild.

Fiskebåt imøteser en avklaring av disse spørsmål og legger til grunn at HI har nok vitenskaplige data til å besvare vår henvendelse raskt.