Tall fra Fiskeridirektoratet viser at det i fisket etter hvitfisk har vært en jevn økning i både kvantum og pris de siste fire årene. Mens fisket etter torsk har vært stabilt de siste fire årene, har seifisket økt med 36 000 tonn fra 2005 til 2006. Dette skyldes spesielt gode fangstforhold i 2006.

I det pelagiske fisket er det kun havbrisling som har økt betydelig i kvantum siden 2005 fra 1 957 tonn til 11 470 tonn. Dette skyldes en økning i kvote fra EU på 10 000 tonn. Mens all havbrisling gikk til hermetikk i 2005 gikk store deler av landingene i 2006 til industri (9 800 tonn).

Makrell og sild til konsum viser en sterk nedgang i pris fra 2005 til 2006. Til tross for stor nedgang i fangst av kolmule og tobis til industri, har fiskerne fått en gjennomsnittspris på over en krone kiloet. Verdien av fisket etter tobis og kolmule har dermed økt, skriver Fiskets Gang.