Programmet er omfattande med i alt 19 korte foredrag:

-Fremtiden for ombordproduksjon av fisk
Amund Drønen Ringdal, Nærings-og fiskeridepartementet

-Utviklingstrekk i prising av råstoff fra den havgående flåten
Vidar Naalsund, Surofi

-Sentrale trender i lønnsomheten i den havgående flåten
Finn Arne Egeness, Nordea Bank

-Struktur og kapasitet i trålflåten - utvikling og drivkrefter
John Roald Isaksen Nofima

-Omlegging fra h/g - til filetproduksjon - en framtidsrettet strategi?
Paul Harald Leinebø, Leinebris/PHL-service

-Fra filet til H/G-produksjon - en riktig strategi?
Solveig Strand, Strand Fiskeriselskap

-Er norske verft konkurransedyktige på bygging av fiskefartøy?
Arve Holstad, Kleven Verft

-Hvor går veien for trålflåten?
Webjørn Barstad, Havfisk

-Vil trålfisken kunne oppnå linekvalitet?
Kjell Larssen, Nergård Havfiske

-Hvilken kvalitetsheving på fisken kan oppnås med ny teknologi?
Lasse Rindahl, SINTEF

-Felles kvalitetsstandard for ombordfryst filet
Ann Helen Hellevik, Møreforskning

-Ombordproduksjon av torskefisk - kan det komme store teknologiske endringer?
Kristjan Kristjansson, Valka
Kjell Arthur Lind Olsen, Baader

-Det britiske markedet for ombordfryst h/g
Dominic Collins, Youngs Seafood LTD

-Ombordfryst torsk - hvilke muligheter finnes i det norske markedet?
Ivar Wulf, Hallvard Lerøy

-Porsjonspakket fisk - pengemaskin eller tapssluk?
Olav Steimler, Arctic Linefish

-Hvordan vil en verden i endring påvirke markedsadgangen for torsk?
Kristin Alnes, Sjømat Norge

-Russisk torsk-trussel eller markedsbygger i fish n'chips-markedet?
Harald Nissen, Unique Seafood

-Videreforedling, ovetar Polen eller Norge for Kina?
Klaus B Nielsen, Espersen