Fiskebåt tar problemene for rekefisket opp i brev til Fiskeri- og kystdepartementet. I brevet vises det til at Fiskebåt (og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenin)g også tidligere har redegjort for problemene uerinnblandingskriteriet medfører for reketrålflåten og dermed for rekeindustrien. Problemene ser ut til å vedvare og det viktigste rekefeltet i Svalbardsonen er fortsatt stengt, skriver Fiskebåt i brevet til departementet.

Styret i Fiskebåt krever at en snarest endrer ueryngelinnblandingskriteriet i reketrål og at en legger til grunn samme modell som ved beregning av maksimal tillatt innblanding av torske- og hyseyngel. Styret kan ikke se at reketrålflåten i dagens beskjedne størrelse utgjør en trussel mot uerbestandene. Dersom det av avtalemessige grunner ikke er mulig å endre kriteriet før neste møte i den norsk-russiske fiskerikommisjonen, ber styret om at Fiskeri- og Kystdepartementet finner en pragmatisk løsning for årets rekefiske