Departementet jobber nå i tett dialog med næringen med tiltak for å begrense skadevirkningene.

- Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og ørret. De første tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene. Når det gjelder tiltak for oppdrettsnæringen er vi blitt enige med næringen at vi trenger noe mer tid til å vurdere situasjonen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Besluttede tiltak

-Økte midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.
-GIEK har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom GIEK sin u-landsordning. Dette gjør at GIEK Kredittforsikring kan ta større risiko i Ukraina.
-Det er tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er forhandlet ferdig, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina.
-Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på 2 DKK pr. kg. sild og makrell ved landing i Norge.

Tiltak som må vurderes nærmere

For villfisknæringen gjelder det overføring av sildekvoter til 2015.

Regjeringen har tett dialog med næringen og vil fortløpende vurdere andre mulige tiltak.

Fra Fiskebåt deltok styreleder Tore Roaldsnes og adm.dir. Audun Maråk på møtet i dag.

-Det var et konstruktivt møte, der Fiskebåt fikk anledning til å fremme sine forslag til å avhjelpe situasjonen, blant annet forslaget om GIEK-tilta, sier Maråk.

På møtet inviterte Fiskebåt landindustrien til dialog om tiltak, og det første møtet er avtalt i neste uke.

-Statsrården oppfordret til å tenke prinsipielt ut fra at Norge eksporterer 95% av sjømaten og advarte mot handelshindrende tiltak fra norsk side, sier Maråk.