Fleire båtar har hatt skade på trålbruk under fisket, og det har vore tøffe turar til og frå feltet, både i Atlanteren og Nordsjøen.

Sildelaget. no skriv meir om lodde og kolmule:

"
Forrige uke hadde vi tross uvær innmeldt 56.000 tonn. Hoveddelen 33.800 er fisket i EU sonen nordvest av Irland, mens 22.200 tonn er tatt langt vest i internasjonalt farvann sørvest av Rockall.

Av årets kvote på 545.770 tonn så er det hittil i år fisket 308.000 tonn. Ser en på samme tid i fjor så var det fisket 430.000 tonn. Hovedårsakene til dette er større deltagelse på NVG-sild fiske og loddefiske ved Island.

Prisene på kolmula holder seg på et høyt nivå sist uke med auksjonspriser fra kr 1,60 til kr 1,67. Avregnet pris pr 10. mars viser snitt på kr 1,64, til sammenligning var prisen kr 1,23 i 2006.

En håndfull av de såkalte kolmuletrålerne har tatt sine kvoter, mens rundt 15 båter har kun en tur igjen så aktiviteten i dette fiskeriet vil gradvis avta utover våren.


Lodde:
Årets loddetokt i Barentshavet er avsluttet. Harvest leverte sin fangst i Lødingen tidlig i forrige uke. Kvannøy og Gardar har produsert lodda om bord og begge er på vei til Møre for lossing av sine tilmålte forskningskvoter.

Spenningen nå knytter seg til hvilke estimat havforskerne kommer til når forskningsmaterialet skal analyseres. Med den interesse og pris vi har sett for lodda i år så er det ikke tvil om at det er et godt marked for denne varen", skriv Sildelaget.no