I dag må norske båter som fisker i russisk sone innom et kontrollpunkt for å få kontrollert fangsten, før de returnerer til norsk sone. Dette fører til lange omveier og mye ekstraarbeid. De russiske kontrollpunktene er nemlig plassert langt sør, noe som gjør at norske trålere som veksler mellom å fiske i norsk og russisk farvann må gå store omveier.

Avstand
Fiskebåt har tidligere også tatt opp dette med Kystvakt Nord, uten at noe har skjedd. Fra russisk side blir plasseringen begrunnet med at kontrollpunktene ikke bør ligge langt unna nærmeste kystvaktbase.

Fleksibilitet
I brevet fra Fiskebåt, blir det også vist til at russiske fartøy som veksler mellom å fiske i russisk økonomisk sone og Svalbardsonen, slipper å gå innom et kontrollpunkt. Ifølge Fiskebåt fører dette til en uakseptabel situasjon, der russiske fiskere får en langt større fleksibilitet, enn norske.

Elektronisk rapportering
Fiskebåt ber derfor departementet nå om å ta initiativ til en evaluering av behovet og nytteverdien av disse kontrollpunktene i Barentshavet. Det bør også vurderes om andre tiltak kan sikre en forsvarlig ressurskontroll, som for eksempel elektronisk fangstrapportering.