- Vi har vært konstruktive og strukket oss svært langt for å oppnå en avtale. Mine forhandlere har sittet i Bergen på overtid men det endte dessverre med brudd, sier Berg-Hansen.

Norge har vært opptatt av stabilitet og forutsigbarhet for makrellfisket. Norge ønsker derfor en langsiktig avtale med fast fordeling og gjensidig soneadgang. Dette er ikke bare viktig for norsk næring, men også for hensynet til en bærekraftig forvaltning. Partene har ikke lykkes i å komme til enighet på noen av de sentrale spørsmålene.

Bytte av fiskekvoter er en utfordring fordi EU har problemer med å betale for torsken i Barentshavet med kvoter i egne farvann som er av interesse for Norge. Norge var likevel konstruktive for å finne løsninger på denne og andre saker, men EU kunne ikke komme oss i møte.

I tillegg er det andre viktige saker som Norge og EU ikke har blitt enige om. -Jeg vil særlig trekke frem behovet for nye tekniske tiltak for redusere utkast av fisk, som utgjør sløsing med viktige ressurser. Derfor er det skuffende at EU ikke klarer å innføre nødvendige tiltak som kan gi et bedre beskatningsmønster i Nordsjøen og Skagerrak, uttaler Berg-Hansen.

- En konsekvens av bruddet er at Norge og EU ikke fastsetter totalkvoter for fellesbestander i Nordsjøen og Skagerrak. Selv om vi nå står uten en avtale vil jeg understreke at Norge opptrer ansvarlig og legge vitenskapelig råd til grunn ved fastsettelse av norske kvoter til fiske i egen sone, sier Berg-Hansen.

- Jeg vil fremheve den gode dialogen med fiskerinæringen, som er en med i den norske forhandlingsdelegasjonen, sier Berg-Hansen.


-Jeg er skuffet over manglende vilje fra EUs side til å nå fram til en avtale. Spesielt med bakgrunn i at EU brøt årets avtale forventet jeg en mer konstruktiv vilje til å finne en løsning.
Det sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk, som er en av dem som har representert Norges Fiskarlag i den norske delegasjonen.

-EU har signalisert at vi ikke får adgang til å fiske kolmule i EU-sonen. Konsekvensen vil være at EU ikke får adgang til å fiske norsk vårgytende sild i norsk økonomisk sone.

-I næringen har vi gitt full støtte til måten Fiskeri- og kystdepartementet har håndtert forhandlingene på, sier Maråk.