Nørves spørsmål lyder slik:
"Vil statsråden gi saken om EUs stenging av sin sone for norsk makrellfiske høy prioritet, og hva vil statsråden foreta seg for at den uheldige konflikten kan få en snarlig og god løsning for alle parter og spesielt for den norske makrellnæringen?"


Og hun har følgende begrunnelse for å ta opp saken:
"EUs stenging av sin sone for norsk makrellfiske har satt sinnene i kok blant norske fiskere. Det er forståelig, ettersom fiskerinæringen risikerer å tape 1 milliard kroner i 2009 dersom norsk makrellfiske utestenges fra EU-sonen. Det er uholdbart at EU ensidig og uten varsel bryter inngåtte avtaler. Det som nå skjer skaper usikkerhet for næringen om holdbarheten i eksisterende og fremtidige avtaler i fiskerisektoren mellom EU og Norge. At hele grunnlaget for en av våre største næringer nå er på vaklende grunn skaper stor bekymring. Regjeringen har et betydelig ansvar for å skape klarhet i en situasjon som ikke bare truer makrellfisket men også skaper usikkerhet om øvrige avtaler mellom EU og Norge på fiskerisektoren. Det bør også være et tankekors for regjeringen at vi hadde sluppet denne usikkerheten dersom Norge var medlem av EU. En kan også spør seg om detter er en type konflikt som vil kunne gjenta seg dersom Island nå blir medlem av EU og Norge blir stående utenfor. Det er derfor all grunn til å forvente at fiskeriministeren og regjeringen gir denne saken høyeste prioritet".