I brevet skriver Fiskarlaget blant annet at EU under kvoteforhandlingene for 2007 ikke signaliserte stenging ved Rockall.

"Norges Fiskarlag var representert i den norske delegasjonen i de bilaterale fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU som framforhandlet en kvoteavtale for 2007, og det ble i disse drøftingene ikke framført eller meddelt noe fra EU om at de hadde til hensikt å stenge områder for fiske ved Rockall som ville få konsekvenser for det norske linefisket.

Norges Fiskarlag ber om at det fra norsk side må forsøkes å få til et generelt unntak for fiske med line, slik at norsk tradisjonelt linefiske etter lange og brosme kan fortsette i Rocall-området. Saken må også følges opp tilsvarende overfor EU slik at området som strekker seg inn i EU-sonen også åpnes for fiske med line. Fiskarlaget vil avslutningsvis understreke at kvoten av bunnfisk (lange og Brosme) som Norge forhandler fram i de årlige kvoteavtalene med EU vil kunne få en betydelig mindre verdi dersom de norske linebåtene blir stengt ute fra å kunne fiske på de tradisjonelle linefeltene ved Rockall vest av Irland.

Fiskarlaget ser fram til en konstruktiv dialog med norske myndigheter for å få til en justering av de stengte områdene i samsvar med ovennevnte gjennomgang. Etter Fiskarlagets oppfatning er det så langt ikke lagt fram dokumentasjon på at fiske med redskapen line vil være til nevneverdig skade for de områdene NEAFC ønsker å beskytte ut fra at de er sårbare habitater."