I statsbudsjettet er det avsatt 75 millioner kroner til investeringer som vil redusere NOx-utslippene fra fiskeflåten. I tillegg kan ytterligere 200 millioner kroner brukes ved behov.

I et brev til departementet heter det at Fiskebåtredernes Forbund antar at bevilgningen så langt i liten grad er benyttet av fiskeflåten. Det har sammenheng med at aktører som benytter seg av det offentlige NOx-tilskuddet vil være låst til den offentlige NOx-avgiften som for tiden er på kr. 15,- pr kg utslipp av NOx, og at det er forventninger til etableringen av et Næringslivets NOx-fond som vil gi en vesentlig lavere NOx-avgift for fiskeflåten.

OVERSIKT
Fiskebåtredernes Forbund ber likevel Fiskeri- og kystdepartementet om en oversikt over antall søknader som er kommet inn til departementet, og hvor stort beløp som eventuelt er bevilget til NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten i 2007.

FORSINKELSE
Fiskebåt viser i brevet til at etableringen av et Næringslivets NOx-fond av ulike årsaker trekker ut i tid. En konsekvens av dette er at næringslivet blir forsinket i planleggingen og iverksettelsen av tiltak for å redusere utslippene av NOx. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å oppfylle Gøteborgprotokollens forpliktelser med hensyn til reduksjon av utslipp av nitrogenoksider innen 2010, heter det.

FLEKSIBILTET
Fiskebåtredernes Forbund berl på denne bakgrunn om at Fiskeri- og kystdepartementet åpner for at aktører i fiskeflåten kan få tilskudd til NOx-reduserende tiltak, uten at dette innebærer at aktørene ”for all fremtid” blir låst til den offentlige NOx-avgiften. Dette kan for eksempel gjøres ved å tillate at aktører som mottar tilskudd til NOx-reduksjon fra Staten, blir fritatt for plikten til å betale den offentlige NOx-avgiften dersom mottatt tilskuddsbeløp blir tilbakebetalt til Staten, enten fra rederiet eller fra Næringslivets NOx-fond, innen 1 år etter at tilskuddet er mottatt. Fiskebåtredernes Forbund håper på en snarlig behandling av denne anmodningen, og tror et positivt svar vil kunne utløse flere fornuftige rensetiltak i fiskeflåten.