Økosystemtoktet er det eneste toktet som dekker hele Barentshavet og overvåker storskalaendringer i klimaet. I tillegg til overvåkning av marine ressurser, gjennomføres det kartlegging av miljøparametrer (temperatur og saltholdighet).


Størstedelen av Barentshavet var fra 0,6 til 1,4°C varmere i 2015 når man sammenligner alle dyp med langtidsmiddelverdien. Bare områdene like sør og øst for Svalbard hadde lavere temperaturer (avvik på -0,1 til -0,3°C) når en sammenligner med den langsiktige middelverdien). De største forskjellene ble observert i overflaten (se venstre figur nedenfor).