Det var representantane Elisabeth Røbekk Nørve (H) og Rigmor Andersen Eide (KrF) som tok opp saka i skriftlege spørsmål.

Her er Brustads svar, dagen før ho gjekk av som statsråd:
"EU stoppet det norske fisket etter makrell i EU-sonen 1. oktober 2009 fordi EU anser at Norge har fisket opp sin soneadgangskvote i EU-farvann. Fra norsk side mener vi at det i henhold til den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU gjenstår 100.000 tonn til fiske i EU-sonen. Norge anser derfor utestengingen for å være et klart brudd på avtalen. Saken er alvorlig og jeg har gitt denne saken høy prioritet fra dag en. Det har vært en rekke kontakter både på politisk og embetsnivå for å få EU til å revurdere saken. Norges ambassadør til EU har overlevert en verbalnote med en skarp protest på EUs handling. Fiskeri- og kystdepartementet avholdt et forhandlingsmøte med EU 7. oktober, uten at man oppnådde noen løsning. Vi har også hatt møter med næringen i Norge om saken og fortsetter med en løpende og tett dialog med dem. Samtidig har vi på politisk nivå hatt samtaler med kollegaer i EU-land for å gjøre det norske synet klart. Jeg har anmodet den svenske ministeren om at Sverige, i egenskap av å ha formannskapet i EU, tar initiativ til å løse denne saken. Jeg har sendt et PM til medlemslandene hvor Norge redegjør for vår avtaleforståelse og hvor alvoret i situasjonen understrekes. Dette er også for at medlemslandene skal være orientert om saken i forkant av ministerrådsmøte for EUs fiskeri- og landbruksministere 19. og 20. oktober 2009. Vi er i løpende kontakt med EU og medlemsland i denne saken. Å stenge norske farvann for EU-fartøy i 2009, er et sterkt virkemiddel og vi har etter nøye vurdering kommet til at det ikke tjener norske interesser å gjøre dette nå. De årlige ordinære forhandlingene med EU starter i siste uken av oktober. Det er i utgangspunktet mange krevende saker som skal drøftes, og det faktum at EU stopper fisket på denne måten vil gjøre høstens forhandlinger svært vanskelige. Disse forhandlingene representer en siste utvei dersom vi ikke snarest får til en gjenåpning av EU-sonen. Jeg kan derfor forsikre om at vi vil fortsette å arbeide for å finne en løsning på denne saken".