På høsttoktet etter lodde er gytebestanden av lodde beregnet til 870.000 tonn i det området som ble dekket på toktet. Toktet ble imidlertid både hindret av is i nord og mangel på fartøyer, og den beregnete gytebestanden ble derfor antatt å være et underestimat. ICES skriver selv følgende om dette:


”The survey coverage in 2014 was incomplete, because drift ice prevented two of the four vessels from covering their planned cruise tracks in the northern central area between Svalbard and Franz Josef Land, and time constraints prevented complete survey coverage in the areas north and northeast of Novaya Zemlya. Capelin concentrations were dense in areas close to the drift ice, both to the south and to the east of the ice “tongue” which extended south from the opening between the Svalbard and the Franz Josef archipelagos. Drift ice overlapping with the capelin distribution has hardly ever been encountered during the last 40 years of September capelin surveys.”


Etter en korreksjon på grunn av den manglende arealdekningen beregnet ICES gytebestanden av lodde til 1 450 000 tonn, og det er dette tallet som er lagt til grunn for kvoterådet på 6000 tonn. Rådet er imidlertid svært usikkert.

Alternativ beregningsmetode
ICES laget derfor også et kvoteråd basert på en alternativ beregningsmetode, der det ble tatt utgangspunkt i resultatene på høsttoktet etter lodde i fjor (2013), og der bestanden ble fremskrevet i forhold til den dødelighet som er observert i bestanden de siste tre årene. Denne beregningen gav en vesentlig større gytebestand på
2 289 000 tonn, og innebærer at 62% av gytebestanden befinner seg utenfor det området som ble dekket under årets tokt. ICES skriver at dersom denne beregningen blir lagt til grunn, ville kvoterådet vært 195 000 tonn etter forvaltningsregelen.

Rådet kan settes høyere
-Det er knyttet stor usikkerhet til begge beregningene, og ICES valgte å legge seg på den laveste kvoteanbefalingen på 6000 tonn. Norge og Russland har hatt tradisjon for å følge kvoterådet fra ICES, men samtidig har de tidligere aldri stått overfor en situasjon der kvoterådet fra ICES har vært så uklart. Det innebærer samtidig at Norge og Russland har vitenskapelig grunnlag for å sette en høyere loddekvote for 2015 dersom de blir enige om dette, sier utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåt.

De norsk-russiske kvoteforhandlingene skal etter planen avsluttes i morgen.