Gjennom diskusjoner og oppslag som har vært i media, har det også kommet flere utspill og meninger som mangler rot i virkeligheten, mener Aker Seafoods.

Aker Seafoods ønsker å presisere følgende fakta:
1.) Det foreligger ikke brudd på leveringsforpliktelsene som er pålagt selskapets trålere.

2.) Det nye produksjonskonseptet ved anlegget i Kjøllefjord innebærer en omlegging, og ikke nedlegging, av driften. I henhold til planene som er lagt skal Aker Seafoods Kjøllefjord øke omsetningen i årene som kommer. Anlegget skal i fremtiden produsere fersk helfilet, kongekrabbe, saltfisk, samt drive pakking av helfisk.

3.) Ingen ansatte er sagt opp i omleggingsprosessen. En del av de ansatte pendler i dag til selskapets avdeling i Mehamn.

4.) Aker Seafoods ønsker å bidra til å etablere komplementær virksomhet i kommunen, noe selskapets forslag til Lebesby kommune inneholdt forpliktelser om.

5.) Aker Seafoods var i sitt forslag til kommunen villig til å påta seg forpliktelser utover det som leveringsbestemmelsene, satt av Fiskeri- og kystdepartementet i februar 2007, beskriver.Dette for å finne best mulig løsning for lokalsamfunnet.

6.) Det er en klar forutsetning for vår virksomhet, slik det også er nedfelt i lovverket, at denne øker lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette trygger bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene. Aker Seafoods kan ikke akseptere politisk motarbeidelse av åforeta nødvendige grep, sikre overlevelse og konkurransedyktighet ved anleggene.

7.) Tross den stadig pågående rasjonalisering av fiskeindustrien i Nord-Norge og Finnmark, der det fortsatt tapes et betydelig antall arbeidsplasser hvert år, har Aker Seafoods siden selskapet ble børsnotert i 2005 opprettholdt og utvidet sin virksomhet i regionen i tråd med forutsteningene for de tillatelser som den gang ble gitt. Aker Seafoods kan imidlertid ikke godta at en kommune politisk skal diktere at det skal etableres arbeidsplasser på ett sted på bekostning av eksisterende arbeidsplasser andre steder i konsernet. Det er en vurdering og
beslutning som Aker Seafoods mener må ligge hos næringsutøverne.

8.) Aker Seafoods legger til grunn at selskapet til en hver tid forholder seg til det lovverk og de regler som er pålagt selskapet i de lokalsamfunnene hvor Aker Seafoods opererer.

9.) Utover lovbestemte pålegg ønsker Aker Seafoods å bidra til positiv utvikling der det måtte være grunnlag og mulighet for dette. Aker Seafoods opererer i en global sjømatnæring, der konkurransen stadig blir hardere. Av den grunn
er det viktig for Aker Seafoods å være konkurransedyktig i all produksjon selskapet har i Norge og i utlandet. Dette innebærer at en kontinuerlig tilpasser produksjon og aktiviteter til de muligheter som foreligger. For Nordkyn, herunder Kjøllefjord mener ledelsen i Aker Seafoods at det med den gjennomførte prosessen ble lagt til rette for et fremtidsrettet løp der man kunne sikre aktiviteten til anleggene og arbeidsplassene til selskapets ansatte.