Havforskningsinstituttet (HI) skriver på sin hjemmeside at estimert biomasse er blant de høyeste siden 2009. I tillegg er tettheten er høy i mange områder. Ifølge HI er det den svært gode rekrutteringen av 2016-årsklassen som bidrar mest til den høye biomassen, men det er også relativt mange fireåringer.

Usikkert

Kombinasjonen av en del eldre individene samt at en viss andel av 2016-årsklassen antas å være kjønnsmoden tilsier at gytebestanden er relativt høy i område 1 til 4, skriver HI. Ifølge forskerne er det likevel stor usikkerhet knyttet til hvordan bestanden vil utvikle seg, noe som taler for å være føre-var, i tilfelle anslagene skulle vise seg å være for optimistiske. 

Høstingsregel

Hittil har det ikke vært etablert noen regel for kvotefastsettelse for tobis i den norske forvaltningsmodellen, men basert på de relativt gode prediksjonene vil Havforskningsinstituttet fra 2018, for første gang ta i bruk en høstingsregel. Dette vil gjøre kvotefastsettelsen av tobis mer forutsigbar og objektiv.